برای عضویت در سایت نیاز به ثبت نام ندارید! کافیست در یکی از سرویسهای گوگل، فیسبوک یا یاهو عضو باشید و از گزینه ورود استفاده کنید. این روش در بسیاری از سایتهای بزرگ استفاده می‌گردد و شما را از بیادسپاری یک نام کاربری و رمز عبور دیگر بی‌نیاز می‌کند. این کار از طریق پروتکول امن OAUTH2 صورت می‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، صفحه مربوطه در ویکی‌پدیا را بخوانید.

کریمی:دکتر گفته دوهفته روی خط مستقیم بدوم

چهارشنبه، ۱۸ بهمن ۱۳۹۱، ساعت ۰۲:۱۹ — گل

ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ ﺑﺮای ھﺮ ورزﺷﻜﺎری ﺗﻠﺦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺣﻜﻤﺘﻲ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ دور ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﺧﺪا را ﺷﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ

علی کریمی

وﻗﺘﻲ ﺣﺪود دﻗﯿﻘﻪ ۷۵ ﺑﺎزی ﺑﺎ ﺻﺒﺎ دﭼﺎر ﺿﺮبدﻳﺪﮔﻲ از ﻧﺎﺣﯿﻪ زاﻧﻮ ﺷﺪ ﻓﻜﺮش را ھﻢ ﻧﻤﻲﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ او را از ﻣﯿﺎدﻳﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل دور ﻛﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺷﺎﻳﺪ اﮔﺮ ﺳﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ از آن اﺗﻔﺎق ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻤﻲﺷﺪ و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺸﻨﮕﭽﻲ ﻧﻤﻲداد ﻣﺼﺪوﻣﯿﺘﺶ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ ھﻢ ﻣﻲﺷﺪ اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎزی ﻛﻢﻛﻢ درد را در زاﻧﻮی ﺧﻮد اﺣﺴﺎس ﻛﺮد و ھﻤﯿﻦ اﺗﻔﺎق او را ﻣﺠﺎب ﻛﺮد ﺗﺎ از زاﻧﻮی ﺧﻮد MRI ﺑﮕﯿﺮد.
آن روز ﺷﺎﻳﻌﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ رﺑﺎط ﺻﻠﯿﺒﻲ ﭘﺎی ﻛﺮﻳﻤﻲ ﭘﺎره ﺷﺪه اﻣﺎ وﻗﺘﻲ ﺟﻮاب MRI ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺮﺑﻮطﻪ را دﻳﺪ اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ رﺑﺎط MCL او ﭘﺎره ﺷﺪه اﻣﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﻲ ﻧﺪارد. از ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ و طﺒﻖ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﻋﻠﻲ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻓﯿﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ را ھﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺎر ﺑﺎ وزﻧﻪ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داد. اﻧﮕﯿﺰه و ﭘﺸﺘﻜﺎر او ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ، ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻲ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ را ﺗﺎﻳﯿﺪ ﻛﺮد. او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦھﺎﻳﺶ را ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﺧﺎﺻﻲ اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

از روزی ﻛﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻣﺪاواﻳﺶ را آﻏﺎز ﻛﺮده (۲۵ دی) ﺗﺎ اﻣﺮوز ۲۲ روز ﻣﻲﺷﻮد. ﻗﺮار ﺑﻮد او ﺳﻪ ھﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦھﺎﻳﺶ را ﺑﻪطﻮر ﻣﻨﻈﻢ اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﭘﺲ از آن MRI دﻳﮕﺮی از ﭘﺎﻳﺶ ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ او ﭘﺲ از ۲۱ روز ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد. ﻛﺮﻳﻤﻲ ھﻤﯿﻦ ﻛﺎر را روز ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم داد و ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﻋﻜﺲ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ راﺿﻲ و ﺧﻮﺷﺤﺎل از ﻣﻄﺐ او ﺧﺎرج ﺷﺪ.
او در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: «ﺧﺪا را ﺷﻜﺮ در MRI دوﻣﻲ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﻚ و ﺷﺒﮫﻪام در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ رﺑﺎط ﭘﺎﻳﻢ ﺑﺮطﺮف ﺷﺪ و ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ھﻢ ﭘﺲ از دﻳﺪن و ﺑﺮرﺳﻲ MRI ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ از ﭘﺎرﮔﻲ رﺑﺎط ﺻﻠﯿﺒﻲ ﻧﯿﺴﺖ.» اﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﯿﻢ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﺪ. در واﻗﻊ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺗﻤﺮﻳﻦھﺎی او ﻛﻪ ﺑﺴﯿﺎر ھﻢ ﻣﮫﻢ اﺳﺖ از دﻳﺮوز و طﺒﻖ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮﺑﻮطﻪ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ: «ﻓﻌﻼ و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷﻚ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ھﻔﺘﻪ روی ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺪوم اﻟﺒﺘﻪ ﻓﯿﺰﻳﻮﺗﺮاﭘﻲ و ﺗﻤﺮﻳﻦھﺎی وﻳﮋه ﺑﺮای ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻋﻀﻠﻪ را ھﻢ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺠﺎم دھﻢ.»
اﻣﺎ آﻳﺎ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ دو ھﻔﺘﻪ او اﺟﺎزه ﺷﺮﻛﺖ در ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮔﺮوھﻲ را دارد؟ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﻛﺮﻳﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دو ھﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪش را ھﻢ دارد. «ﺑﻌﺪ از دو ھﻔﺘﻪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺧﺪا ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﺑﺮود ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻜﻞ ﺗﻤﺮﻳﻦھﺎ را ﻋﻮض ﻛﻨﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، زاﻧﻮﺑﻠﻨﺪ ﺑﺰﻧﻢ، ﺣﺮﻛﺎت ﭼﺮﺧﺸﻲ و زﻳﮕﺰاگ اﻧﺠﺎم دھﻢ. ﺑﻌﺪ از آن اﮔﺮ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎﻣﺪ اﺟﺎزه ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮔﺮوھﻲ را ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآورم.»
ﺑﺎ اﻳﻦﺣﺎل ﻛﺮﻳﻤﻲ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ دور ﺑﻮدن از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آﻳﻨﺪهای ﻧﺰدﻳﻚ، ﺗﯿﻤﺶ را ھﻤﺮاھﻲ ﻛﻨﺪ: «ﻣﺼﺪوﻣﯿﺖ ﺑﺮای ھﺮ ورزﺷﻜﺎری ﺗﻠﺦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﺣﻜﻤﺘﻲ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﻪ دور ﺧﻮاھﻢ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎز ھﻢ ﺧﺪا را ﺷﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ و اﻣﯿﺪوارم وﻗﺘﻲ ﻣﺼﺪوﻣﯿﺘﻢ ﺑﻪطﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮطﺮف ﻣﻲﺷﻮد، از ﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﻳﻜﻲ ھﻢ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ.»
اﻟﺒﺘﻪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻓﻮﺗﺒﺎل و ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺖ ﺑﻮدن، ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻧﺰد ﺑﺎزﻳﻜﻨﺎن ﺗﻜﻨﯿﻜﻲ ﻳﻚ اﻣﺮ ذاﺗﻲ اﺳﺖ، ﻣﻲﺗﻮان در ﻣﻮرد ﻋﻠﻲ ﻛﺮﻳﻤﻲ اﻳﻨﻄﻮر ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ او در ﺻﻮرت رﻓﻊ ﻣﺼﺪوﻣﯿﺘﺶ ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ در وﺿﻌﯿﺖ ۷۰ درﺻﺪ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺶ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاھﺪ ﻛﺮد.

تمام حقوق برای سایت فوتبال . آی آر محفوظ است . هر گونه نقل مطلب و خبر از سایت با ذکر منبع مجاز است | 1391